Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM VỚI VIỆC XÂY DỰNG, MỞ RỘNG VÙNG GIẢI PHÓNG (1960-1969)

PGS.TS. Hồ Khang,
 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
Sau khi Hiệp định Geneve được ký kết (7-1954), Đảng LĐVN chủ trươngthi hành triệt để Hiệp định đình chiến (tập kết quân đội, rút quân ra Bắc... Đấu tranh đòi Pháp phải thi hành đúng Hiệp định"[1]. Tuy nhiên, đến giữa năm 1956, Việt Nam Cộng hòa đã từ chối Tổng tuyển cử, tiến hành nhiều biện pháp chống cộng quyết liệt. Lúc này, khả năng thực hiện các điều khoản chính trị của Hiệp định Giơnevơ hầu như không còn tồn tại, cách mạng miền Nam rơi vào tình thế hết sức khó khăn, yêu cầu chuyển hướng đấu tranh đặt ra cấp thiết- thời điểm này hết sức cần những quyết sách đúng đắn, kịp thời.